Intercultureel Vakmanschap

Goede zorg heeft oog voor de mogelijke invloed van gender, sociaal economische status, culturele achtergrond en andere achtergrondskenmerken van mensen. Deze kenmerken kunnen gevolgen hebben voor hoe men denkt en praat over opvoeding, gezondheid en ziekte. Wanneer psychologen en pedagogen deze invloed onvoldoende (h)erkennen kan dit de ontwikkeling van het kind, communicatie met kinderen en ouders, de diagnostiek, advisering en behandeling nadelig beïnvloeden.
Deze site 
biedt handvatten en instrumenten voor gedragswetenschappers om hen te helpen in het werk met cliënten met diverse achtergronden. Zo kunt u onder andere een publicatie downloaden waaraan veel experts hebben meegewerkt en die in veel opleidingen gebruikt wordt.


NIP en NVO
Dit is een gemeenschappelijke site van de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO) en het Nederlands instituut van psychologen (NIP). Op deze site vindt u de informatie die in het project 'Vergroten Intercultureel Vakmanschap' is ontwikkeld en verzameld. 

Met 'Intercultureel Vakmanschap' willen NIP en NVO eraan bijdragen dat (aankomend) psychologen en (ortho)pedagogen werkzaam in de jeugdsector:

  • zich meer bewust worden van de eigen culturele en etnische identiteit;
  • zich ervan bewust worden dat onvoldoende kennis en oog voor diversiteit kan leiden tot uitsluiting en ontoereikende zorg;
  • hulpmiddelen krijgen aangereikt om te reflecteren op hun handelen in een interculturele context en rekening kunnen houden met diversiteit van het cliëntenbestand;
  • concrete handreikingen krijgen voor hun werk met cliënten met een zeer diverse achtergrond;
  • gebruik kunnen maken van een opleidings- en bij- en nascholingsaanbod waarin interculturele (diversiteits-)aspecten van het werk voldoende worden belicht.

Zes projectgroepen, bestaande uit leden van NVO en NIP, werkten aan het behalen van deze doelstellingen. Ze zijn daarbij begeleid door een projectleider en een stuurgroep. 

Dit project is mede mogelijk gemaakt door ZonMw en valt onder het programma  Diversiteit in het Jeugdbeleid.